Snowcap Fashion Crafts Pvt. Ltd.
Paiyatar, Tarakeshwor-6, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-01-5136147
Cell: +977-9849469526
Email: info@nepalfelthandicrafts.com
Web: www.nepalfelthandicrafts.com